اسکرابر ایمن بدون استفاده از مواد شوینده

تکنولوژی ec-H2O ™ آب را به طور الکتریکی به یک محلول پاک کننده جدید تبدیل می کند. این محلول جدید به نحوی موثر آلودگی ها را پاک می کند. اسکرابر با این تکنولوژی به طور مؤثر تری خاک و آلودگی ها را از سطح جدا می کند. این نوع شستشو مزایای متعددی دارد و موجب کاهش هزینه ها و بهبود بهره وری می گردد که به سبب حذف آموزش، خرید، ذخیره سازی، حمل و نقل، امور ترکیب شیمیایی و هزینه ها می باشد. NFSI (موسسه ملی ایمنی سطح) گواهی می کند که تکنولوژی ذکر شده باعث افزایش انقباض سطح می شود، که خطرات و عوارض ناشی از لغزش و سقوط را کاهش می دهد. عضویت در NSF (بنیاد ملی علوم) تضمین می کند که تکنولوژی حتی برای محیط های تهیه غذا و نوشیدنی نیز قابل استفاده می باشد. تکنولوژی به کار رفته در این اسکرابر ها اثر عملیات نظافت را بر روی محیط زیست کاهش می دهد.


چگونگی عملکرد تکنولوژی ec-H2O

در این تکنولوژی آب بدون استفاده از هر گونه ماده اضافی یا محلول های شیمیایی عمل شستشو و لکه بری را انجام می دهد. آب معمولی وارد اتاق اکسیژن می شود. سپس با اعمال ولتاژ، مولکول ها یونیزه می شوند. حال هیدروژن های باردار عمل حذف آلودگی را انجام می دهند. آلودگی هادارای مثبت یا منفی هستند. هیدروژن های منفی به آلودگی های مثبت وهیدروژن های مثبت به آلودگی های منفی متصل شده و آن ها را در هم می شکنند. این عمل موجب جدا شدن آلودگی از سطح می گردد و در نتیجه سطح نظافت می شود.


مزایای نظافت با اسکرابر دارای تکنولوژی ec-H2O™

ec-H2O یک تکنولوژی برای نظافت با اسکرابر بدون استفاده از مواد شوینده می باشد و دارای مزایای متعدد می باشد. صرفه جویی در منابع یکی از مزیت های این دستگاه می باشد. این تکنولوژی تا 70 درصد در مصرف آب صرفه جویی نموده و در نتیجه آب آلوده کمتری را نیز وارد محیط زیست می نماید. این تکنولوژی نتیجه و تجربه دلخواهی را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهد و موجب کاهش مصرف مواد شیمیایی می گردد، زیرا به هیچ گونه ماده شیمیایی نیاز نخواهند داشت. تکنولوژی ذکر شده از طرف NFSI تایید شده است، در حالی که این گواهینامه، محصولاتی را به رسمیت می شناسد که می توانند خطر حوادث لغزش و سقوط را کاهش دهند. با کاهش کار کردن با مواد شیمیایی، احتمال حوادث شیمیایی نیز بسیار کم می شود. نظافت بدون استفاده از مواد شیمیایی می تواند بو های ناشی از مواد شیمیایی در محیط را نیز کاهش دهد. هزینه با کاهش آموزش، خرید، ذخیره سازی، استفاده از مواد شیمیایی و به طور کلی نظافت عمومی سطح موجب صرفه جویی کلی در هزینه ها می گردد.


درخواست اطلاعات بیشتر